Eines per empreses

Sigue's una empresa circular i competitiva!

Servei d'acompanyament en Economia Circular

T’agradaria reduir els costos de gestió dels residus o la factura energètica a la teva empresa?

O bé ets una empresa interessada en connectar millor amb els teus clients cada cop més conscienciats en protegir el planeta?

O bé si tens interès, una idea o un projecte en ment i vols que t'ajudem...

La Unió Empresarial de l'Anoia disposa d'un grup d'experts en economia circular i medi ambient, i d'un grup de gestors de residus, que permeten oferir un suport i un acompanyament a les empreses en els diferents àmbits de l'economia circular.

Si voleu implementar mesures o accions en l'àmbit de l'economia circular, medi ambient, petjada de carboni, eficiència energètica, subproductes o gestió de residus, us podeu posar en contacte amb la UEA i us ajudarem.

 

Contacteu-nos

L’aposta per un model empresarial més circular representa una oportunitat per guanyar productivitat i competitivitat.

Moltes empreses ja han iniciat el procés de transformació en alguna de les dimensions del seu negoci però cal poder afrontar aquest canvi d’una manera global, amb una estratègia empresarial que inclogui les diferents àrees. Com fer-ho?

Aquí et donem eines per a pensar-hi i poder fer els primers passos que us permetin...

...crear un ecosistema industrial on un rebuig sigui un recurs per una altra empresa

...dissenyar productes per a que durin més

...mantenir els productes en circulació en l’empresa amb petits canvis (reparacions, manteniment...)

...llogar, compartir o fer contractes d’ús en comptes de comprar

A l’Anoia ja hi ha empreses que estan aplicant l’economia circular!

 

Moltes d’aquestes empreses ja estan realitzant accions i mesures d'economia circular en una gran diversitat de sectors, i no són poques les que veuen en aquestes estratègies oportunitats de millora, estalvi, creixement i diferenciació al mercat.

Reutilització (Metall)

Recuperació del sabó que s’utilitza en el procés de producció amb inoxidable, es neteja i es pot reutilitzar de nou diverses vegades cosa reduint significativament el consum de sabó.

Innovació (Pell)

Creació un producte natural, innovador i sense productes nocius pel medi ambient com a substitut al procés de curtició tradicional aportant prestacions diferents, resultant un cuir biodegradable adobat amb residus de pi.

Eficiencia energètica  (Packaging)

Reducció del consum energètic en un 30% a través de l'optimització del procés productiu i la implantació de millores energètiques a la planta.

Remanufactura (Tèxtil)

Per tal d’aprofitar part del residu tèxtil, desfilen peces de roba per obtenir de nou el fil que es torna a fer servir per elaborar nous jerseis. Aquests esdevenen 100% de material recuperat obtenint una producció única i que a la vegada pot tornar a ser recuperada.

Reaprofitament (Ceràmic)

Es desenvolupa una instal·lació que permet reaprofitar els gasos d’un abocador de residus proper emprant, el gas sobrer, com a energia per al funcionament dels forns de ceràmica.

Gestió de l'aigua  (Packaging)

Reducció del consum d'aigua en un 50% a través de la optimització del procés productiu i la millora de la gestió de les aigües sobrants.

Reparació (Maquinària per alimentació)

Recuperació i reparació dels forns que ja no funcionen, substituint peces i deixant-los com nous, de manera que s’evita llençar-los i es poden tornar a entrar al mercat i tornar-los a utilitzar.

Revalorització Químic

Recuperació de la pols dels extintors en desús que pel seu alt contingut en nutrients es pot emprar com a component per a la producció d'adobs i fertilitzants.

Ecodisseny (Químic)

Incorporació d'una línia de productes biodegradables per al tractament de curtició

Proposta d’autodiagnosi

Tenim eines a l’abast per tal de marcar el punt de partida. Realitzar una diagnosi de la mà d’un expert o fer una autodiagnosi és un bon començament abans de poder decidir cap on avançar i de quina manera fer-ho. No podem implementar canvis sense tenir, abans, una mirada global a l’empresa per saber què i com abordar.

Fase 1

Anàlisi de fluxos de materials, recursos i residus.

Les diferents operacions al llarg del cicle de vida per obtenir el mapa de fluxes de materies primeres i auxiliars, recursos (aigua i energia), residus, abocaments , emissions de GEH i soroll.

Fase 2

Estructura del cost del cicle de vida del producte

Cost acumulat d’un producte/servei en les diferents etapes: concepte, disseny i desenvolupament, fabricació, transport i instal·lació, operació i manteniment, i gestió després de la seva utilització.

Fase 3

Indicadors de circularitat

Definir indicadors en les àrees (econòmica, eficiencia en l’ús de materials i recursos, i impacte ambiental) per mesurar l’estat de l’empresa en sostenibilitat i implementació de l’economia circular.

Fase 4

Identificació d’oportunitats en circularitat

En les àrees: estratègia i model de negoci, ecodisseny, subministres circulars, processos eco- eficients, energia i aigua, residus, abocaments i emissions. Decidir i prioritzar per on començar definint una estratègia global.

Fase 5

Avaluació

Anàlisi del resultat i de retorn de les accions realitzades i l’adaptació de tot el context empresarial, intern i extern.

Eines i estratègies

Quines eines i estratègies tenim a l’abast a través de l’economia circular i la transformació digital? Breu aproximació per un major coneixement de les oportunitats i possibilitats d’aquestes dues àrees d’innovació.

Ecodisseny:

Incorpora criteris ambientals en el procés del disseny de productes i serveis. Permet estalviar al llarg del cicle de vida, una millor percepció per part del consumidor i un posicionament estratègic al mercat.

Remanufactura:

Recuperació dels productes per part dels fabricants després del seu ús, per donar-los una nova vida i mantenir els seu valor. Això comporta un estalvi de matèries primeres, i un augment dels beneficis al potenciar les matèries recuperades.

Servitització:

Repensar el model de negoci no com la venda de producte sinó com a l’oferta d’un servei. S’aconsegueix mantenir el valor del producte, oferint serveis associats. També s’assoleix una relació més directa amb el client obrint noves oportunitats.

Simbiosi industrial:

La col·laboració entre empreses per crear un ecosistema industrial, per obtenir noves oportunitats de negoci donant valor a recursos sobrants o trobar solucions innovadores, aconseguint un estalvi important dels costos econòmics, així com la generació d’ingressos.

Economia col·laborativa:

Implica un accés compartit a béns o serveis, obtenint noves oportunitas de negoci, i fer més accesibles els productes o serveis a un major nombre de destinataris.

Mantenir i reparar:

Permet maximitzar la durabilitat dels béns i equips, ajudant a mantenir el valor del producte, aconseguint un augment del valor i de l’acceptació per part del consumidor.

Reutilitzar i redistribuir:

Donar una nova vida als productes després de ser utilitzats, mantenint el seu valor en el cicle productiu. Aconseguint que el seu valor al mercat augmenti i sigui més acceptat per part dels consumidors.

Valoritzar el residus:

Recuperar materials i energia dels fluxos de residus, aconseguint una millor gestió dels recursos, més eficient i més econòmica. També s’obté accés a un mercat de materials secundaris per suplir les necessitats del teixit productiu.

Aprèn una mica més sobre Economia Circular

Aprèn sobre conceptes i estratègies en economia circular, bones pràctiques empresarials (reduir residus, produir millor, consumir millor i allargar la vida dels materials...) i quin és l’estat i l’horitzó de la transforamció empresarial en economia circular i revolució 4.0 a les empreses de l’Anoia


Si vols apostar per l’economia circular a la teva empresa, vols fer algun canvi o conèixer-ho millor, et podem ajudar!

Vols tenir informació actualitzada de les novetats del mercat