Termes i condicions d’ús

En aquest apartat de “Termes i condicions d’ús” s’estableixen les condicions sota les quals s’ofereix als usuaris l’accés als llocs web, serveis i aplicacions del portal Economia Circular i el mercat d’Intercanvi (d’ara endavant “serveis”), una plataforma que no només ofereix contingut i informació sinó que també és una plataforma que permet als usuaris publicar ofertes per a la cessió de materials, articles i productes en desús però que poden ser reaprofitats, així com la comunicació entre els usuaris oferents i els usuaris interessats en adquirir els articles oferts i la localització geogràfica dels mateixos, per completar la transacció.

L’ús dels serveis atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari de la mateixa i implica l’acceptació íntegra d’aquests Termes i condicions d’ús. En cas de no estar-hi d’acord l’usuari ha d’abstenir de consultar i utilitzar aquests serveis.

Per mitjà de l’acceptació dels presents Termes i Condicions d’ús, l’usuari manifesta:

  • Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
  • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
  • Que és major d’edat i té la capacitat legal suficient per utilitzar els serveis.

Registre obligatori

Les empreses i professionals autònoms associats a la UEA i AEPIC podran participar com oferents al mercat d’intercanvi. Necessàriament hauran de fer alta com usuaris del mercat i registrar-se.

Les escoles que vulguin oferir un material que ja no fan servir per a que tingui un nou ús també s’han de registrar per actuar com a oferents.

Pot participar com demandant de productes o materials en el mercat d’intercanvi qualsevol persona física major de 18 anys.

També poden participar com demandants de productes o materials en el mercat d’intercanvi les empreses de la comarca, associacions, entitats i centres educatius de diferents nivells

Per norma general qualsevol persona, empresa, particular i organització pot sol·licitar productes o materials publicats al mercat.

Poden participar també com oferents, tot i no ser empreses associades o autònoms associats a la UEA i /o AEPIC, els beneficiaris de productes o materials del mercat si els han donat una segona vida amb una finalitat temporal o enllaçada a un projecte, sempre que fet l’ús el producte o material segueixi en bon estat de conservació i una quantitat mínima, amb la finalitat de continuar la circularitat i facilitar evitar que l’objecte o material esdevingui residu.

Transacció dels productes i materials

Les sol·licituds de productes o materials es fan directament a l’empresa oferent. L’administrador del portal (UEA) en queda també informat.

No hi pot haver contraprestació econòmica, en espècie, o serveis.

Com a comprovant de la transacció del producte o material caldrà elaborar un albarà d’entrega.

Els articles que s’ofereixen en el mercat d’intercanvi han d’estar en bon estat de conservació i tenir una qualitat mínima.

Cas d’haver-hi mes d’un interessat en un determinat producte o material es prioritzaran les escoles, fundacions i/o entitats sense ànim de lucre i després les empreses associades a AEPIC i UEA.

L’oferent identifica el producte o material en una categoria. En qualificar el producte o material en la categoria “Fins socials i/o educatius” fa pública la seva voluntat que l’intercanvi tingui aquesta finalitat informant que s’adreça i ofereix el producte a centres de formació, entitats impulsores de projectes amb fins socials i/o educatius, i persones de col·lectius vulnerables. Els productes i/o materials encabits en aquesta categoria es prioritzaran per transaccions amb fins socials i/o educatius.

Objectes NO Autoritzats: En cap cas es podran intercanviar o vendre productes perillosos o nocius per la salut, el benestar de la població o el medi ambient. Tampoc es podran intercanviar o vendre animals ni aliments.

El mercat d’intercanvi neix amb vocació de fomentar l’economia circular amb intercanvis de proximitat. Es podrà fer difusió de productes o materials publicats al mercat a través de projectes d’altres territoris qua no han estat intercanviats passats cinc mesos des de la seva data de publicació. Caldrà que siguin projectes, en tot cas, que respectin les condicions generals del mercat.

Son possibles els convenis i acords entre el mercat d’intercanvi i entitats i/o centres de formació. Son possibles els convenis i acords per potenciar intercanvis amb finalitat social. La operativa serà la que acordin les parts orientada a aquestes finalitats i amb respecte en tot cas a les condicions generals del mercat. Els convenis i acords podran ser amb vocació de continuïtat o be de caire temporal i podran marcar campanyes de durada determinada. La durada i marc temporal quedarà recollit en el conveni/acord amb respecte en tot cas a les condicions generals del mercat.

Incompliment i mala praxis

En cas d’incompliment, l’administrador procedirà a esborrar l’anunci i a donar de baixa l’usuari, sense possibilitat de tornar a registrar-se al web.

Així mateix, un ús fraudulent, deslleial, il·legal o inapropiat de la plataforma suposarà la deshabilitació de l’usuari per part de l’administrador del mercat d’intercanvi

Si qualsevol document, enllaç o missatge incorporés contingut il·legal, confidencial, inexacte, potencialment ofensiu o lesiu de les llibertats personals, serà esborrat pels administradors. Si l’usuari continua publicant contingut inadequat, l’administrador pot deshabilitar l’usuari.

Dades d’usuari 

L’usuari pot ometre informació no obligatòria al seu perfil o al de la seva empresa, però no pot publicar informació falsa ni fer-se passar per un altre; tampoc no es poden utilitzar pseudònims. 

Tota informació falsa serà esborrada pels administradors i pot comportar la deshabilitació de l’usuari. 

És responsabilitat de l’usuari mantenir la seva informació de contacte i la de la seva empresa actualitzades. L’usuari no pot tenir més d’un perfil personal.

Interacció amb altres usuaris 

L’usuari no pot publicar cap missatge o document il·legal, confidencial o discriminatori. Els administradors de la web i el mercat d’intercanvi podran esborrar el contingut que considerin inadequat. Si l’usuari continua publicant missatges inadequats, ser deshabilitat. 

L’usuari no pot compartir o publicar contingut d’altres persones o empreses protegit per drets d’autor o que afecti a la privacitat de tercers. Si l’usuari ho fa, se’l alertarà amb un avís per missatge privat, i si continua se’l deshabilitarà. 

L’usuari no pot compartir ni divulgar informació d’altres persones i empreses ni pot utilitzar marques comercials que no li pertanyin, inclosos el logotip, nom i altre material. Si un administrador esborra contingut i l’usuari creu que ha estat un error, pot reclamar trucant al 938052292 o a l’adreça electrònica economiacircular@uea.cat 

Ús correcte del web 

L’usuari es compromet, sota la seva responsabilitat, a utilitzar el web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, la Nota legal i els Termes i Condicions d’Ús recollides, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin per aquest mitjà amb finalitats o efectes il·lícits o perjudicials que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir-ne un ús satisfactori a d’altres usuaris.

Vols tenir informació actualitzada de les novetats del mercat