Termes i condicions d’ús

En aquest apartat de “Termes i condicions d’ús” s’estableixen les condicions sota les quals s’ofereix als usuaris l’accés als llocs web, serveis i aplicacions del portal Economia Circular i el mercat d’Intercanvi (d’ara endavant “serveis”), una plataforma que no només ofereix contingut i informació sinó que també és una plataforma que permet als usuaris publicar ofertes per a la cessió de materials, articles i productes en desús però que poden ser reaprofitats, així com la comunicació entre els usuaris oferents i els usuaris interessats en adquirir els articles oferts i la localització geogràfica dels mateixos, per completar la transacció.

L’ús dels serveis atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari de la mateixa i implica l’acceptació íntegra d’aquests Termes i condicions d’ús. En cas de no estar-hi d’acord l’usuari ha d’abstenir de consultar i utilitzar aquests serveis.

Per mitjà de l’acceptació dels presents Termes i Condicions d’ús, l’usuari manifesta:

  • Que ha llegit, entén i comprèn el aquí exposat.
  • Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.
  • Que és major d’edat i té la capacitat legal suficient per utilitzar els serveis.

Registre obligatori

La plataforma es oberta a totes les empreses de la comarca de l’Anoia, que vulguin oferir materials i productes.

Els oferents hauran de registrar-se per poder oferir un producte i només podran oferir les empreses associades a la UEA i a AEPIC.

Qualsevol persona, empresa, particular o organització, pot sol·licitar un producte. Tindran preferència les empreses associades a AEPIC i a la UEA, les entitats  i els centres educatius. Les sol·licituds de productes o materials es fan directament a l’empresa oferent informant també l’administrador del portal (UEA).

Pot participar en el mercat d’ intercanvi qualsevol persona, major de 18 anys.

Transacció dels productes i materials

No hi pot haver contraprestació econòmica pels productes.

Com a comprovant de la transacció del producte o material caldrà elaborar un albarà d’entrega.

Els articles que  s’ofereixin en el mercat d’ intercanvi han d’estar en bon estat de conservació i tenir una qualitat mínima.

En cas d’haver-hi més d’un interessat  en un determinat producte es prioritzaran les escoles, fundacions i/o entitats sense ànim de lucre i després les empreses associades a AEPIC i UEA. L’empresa oferent ho tindrà en compte a l’hora de cedir el producte o material i informarà a la UEA sobre el destinatari final del mateix.

Objectes NO Autoritzats: En cap cas es podran intercanviar o vendre productes perillosos o nocius per la salut, el benestar de la població o el medi ambient. Tampoc es podran intercanviar o vendre animals ni aliments.

Incompliment i mala praxis

En cas d’incompliment, l’administrador procedirà a esborrar l’anunci i a donar de baixa l’usuari, sense possibilitat de tornar a registrar-se al web.

Així mateix, un ús fraudulent, deslleial, il·legal o inapropiat de la plataforma suposarà la deshabilitació de l’usuari per part de l’administrador del mercat d’intercanvi

Si qualsevol document, enllaç o missatge incorporés contingut il·legal, confidencial, inexacte, potencialment ofensiu o lesiu de les llibertats personals, serà esborrat pels administradors. Si l’usuari continua publicant contingut inadequat, l’administrador pot deshabilitar l’usuari.

Dades d’usuari 

L’usuari pot ometre informació no obligatòria al seu perfil o al de la seva empresa, però no pot publicar informació falsa ni fer-se passar per un altre; tampoc no es poden utilitzar pseudònims. 

Tota informació falsa serà esborrada pels administradors i pot comportar la deshabilitació de l’usuari. 

És responsabilitat de l’usuari mantenir la seva informació de contacte i la de la seva empresa actualitzades. L’usuari no pot tenir més d’un perfil personal.

Interacció amb altres usuaris 

L’usuari no pot publicar cap missatge o document il·legal, confidencial o discriminatori. Els administradors de la web i el mercat d’intercanvi podran esborrar el contingut que considerin inadequat. Si l’usuari continua publicant missatges inadequats, ser deshabilitat. 

L’usuari no pot compartir o publicar contingut d’altres persones o empreses protegit per drets d’autor o que afecti a la privacitat de tercers. Si l’usuari ho fa, se’l alertarà amb un avís per missatge privat, i si continua se’l deshabilitarà. 

L’usuari no pot compartir ni divulgar informació d’altres persones i empreses ni pot utilitzar marques comercials que no li pertanyin, inclosos el logotip, nom i altre material. Si un administrador esborra contingut i l’usuari creu que ha estat un error, pot reclamar trucant al 938052292 o a l’adreça electrònica economiacircular@uea.cat 

Ús correcte del web 

L’usuari es compromet, sota la seva responsabilitat, a utilitzar el web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, la Nota legal i els Termes i Condicions d’Ús recollides, els bons costums i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar el web o els serveis que es prestin per aquest mitjà amb finalitats o efectes il·lícits o perjudicials que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis, o impedir-ne un ús satisfactori a d’altres usuaris.