El Pacte nacional per a la indústria 2022-2025 inclou cinc actuacions per generar menys residus i valoritzar els que es generin

El Govern ha activat el nou Pacte nacional per a la indústria 2022-2025 amb el que aposta per una economia verda i circular. Entre les actuacions que incorpora el nou pacte, cinc pertanyen a l’àmbit de l’economia circular i suposen un pressupost de 14,2 milions d’euros, amb l’objectiu de treballar per un model d’economia circular, reduint la generació de residus i fomentant la reutilització, reparació, re-manufactura i reciclatge.

La finalitat és reduir la ràtio de residus industrials per milió d’euros de VAB fins a les 80 tones (al 2020 aquesta ràtio era de 85,8 tones) i incrementar la valorització dels residus industrials fins al 82% (el 2020 el percentatge era de prop del 80%). Així doncs, el primer dels cinc àmbits temàtics en què s’estructura és el de Sostenibilitat, energia i economia circular.

Entre les actuacions que incorpora el nou pacte, cinc pertanyen a l’àmbit de l’economia circular i suposen un pressupost de 14,2 milions d’euros. L’objectiu és treballar per un model d’economia circular, reduint la generació de residus i fomentar la reutilització, reparació, re-manufactura i reciclatge.


Les actuacions tractores que incorpora el pacte nacional per a la indústria són el Projecte de Llei de prevenció i gestió dels residus i l’ús eficient dels recursos de Catalunya com el Hub Catalunya Circular creat arran de l’anterior pacte i que ara es potenciarà. A partir del hub es desenvoluparà una plataforma digital, punt de trobada d’empreses i institucions on s’impulsaran inversions en plantes pilot preindustrials que permetin desenvolupar tecnologies per aprofitar els recursos disponibles i convertir el coneixement en solucions i productes de valor. També, es crearà la Xarxa RDI en bioeconomia i economia circular.


En el marc d’aquest àmbit es troben també tres mesures d’acompanyament. La primera és l’aprovació del Full de ruta per a l’economia circular de Catalunya (FRECC), previst a curt termini, que fixarà les iniciatives transversals i transformadores que han de guiar la reorientació del model econòmic català cap a l’economia circular. En segon lloc hi ha el suport al “Retrofit” que elaborarà un estudi de les possibilitats de conversió dels vehicles especials industrials, pesants de mercaderies i autobusos amb motor de combustió tradicional a elèctrics o motor d’hidrogen. I, finalment, el Pacte per a la Moda Circular, un acord voluntari per facilitar una transformació urgent i necessària del tèxtil amb la participació de tots els agents per garantir el futur sostenible del sector.


El nou Pacte nacional per a la indústria 2022-2025 vol transformar el model industrial del país, rellançar l’economia productiva, augmentar el pes de la indústria en l’estructura econòmica, fer que la indústria sigui més digitalitzada, innovadora, sostenible i generadora d’ocupació de qualitat, com també atorgar un marc d’estabilitat temporal a la política industrial.


A més de l’esmentat, inclou els següents quatre àmbits d’actuació: Digitalització, Indústria 4.0, Innovació i Internacionalització. Igualment: ocupació de qualitat, condicions de treball i formació de les persones treballadores a la indústria; infraestructures i sòl industrial; i Finançament i dimensió empresarial.
El contingut és el resultat de la tasca de cinc grups de treball formats per representants del Govern, de les organitzacions patronals Foment i PIMEC i de les organitzacions sindicals CCOO i UGT. També ha comptat amb valoracions i aportacions de la Taula del Pacte, formada, a més dels anteriors, per representants de col·legis professionals, grups parlamentaris, associacions municipalistes, universitats, cambres de comerç, cooperatives i centres tecnològics. Durant la vigència del Pacte, en el si de la Comissió Executiva del Consell Català de l’Empresa, es farà seguiment de l’execució i l’assoliment d’objectius.